Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Information enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

1. Allmänt
Denna integritetspolicy gäller då Karl-Everts Busstouring AB, nedan även under benämningen ”vi”, tillhandahåller tjänster i anslutning till resor, information, reklamationer samt i all övrig kontakt mellan Karl-Everts Busstouring AB och utomstående. Med Kund avses den som lämnar ett uppdrag eller köper en tjänst av Karl-Everts Busstouring AB. En personuppgift är en uppgift som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Karl-Everts Busstouring AB är personuppgiftsansvarig för Karl-Everts Busstouring AB:s behandling av personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När och varför behandlar vi personuppgifter?
Karl-Everts Busstouring AB behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot våra Kunder, leverantörer och samarbetspartners samt för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser, såsom för redovisnings- och faktureringsändamål. Utgångspunkten är att vi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Du som Kund är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte utföra den tjänst som du efterfrågar. Personuppgifter behandlas i vissa fall för Karl-Everts Busstouring AB:s förpliktelser enligt avtal med andra aktörer. I dessa fall tillhandahåller avtalsparten personuppgifter till Karl-Everts Busstouring AB.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Karl-Everts Busstouring AB samlar in och behandlar är uppgifter som har samband med dig som Kund. Dessa är: namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, kontouppgifter och kundnummer. Det gäller både uppgifter om dig som privatkund och uppgifter om annan, exempelvis kontaktperson på företag och föreningar, annan fakturamottagare m.fl.

5. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Karl-Everts Busstouring AB kan komma att överföra personuppgifter till samarbetspartners och leverantörer. Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående i andra fall än när utomstående utför uppdrag för vår räkning, det följer av lag eller om det särskilt överenskommits mellan Karl-Everts Busstouring AB och Kunden. Karl-Everts Busstouring AB överför inte några personuppgifter till stater utanför EU-området om inte staten omfattas av undantagen till förbud mot överföring till tredje land.

6.Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som personuppgifterna samlades in för. Karl-Everts Busstouring AB kan komma att spara uppgifterna längre tid om det följer av lag eller för att bevaka Karl-Everts Busstouring AB:s rättsliga intressen.

7. Dina rättigheter
Du ska alltid kunna känna dig trygg i hur Karl-Everts Busstouring AB behandlar dina personuppgifter. Du har därför rätt att kostnadsfritt begära information från Karl-Everts Busstouring AB om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ så snabbt som möjligt rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har dessutom rätt att begära att uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med hur Karl-Everts Busstouring AB behandlar personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan även vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

8. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Du kan alltid skicka e-post till info@karlevertsbusstouring.se med dina synpunkter.

Karl-Everts Busstouring AB
Org nr: 556221-6811
Postadress: Kardanvägen 9, 461 38 Trollhättan
Telefon: 0520-32543
E-post: info@karlevertsbusstouring.se